Reset Your password

Warunki Użytkowania

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez was, jako użytkowników (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) z serwisu internetowego Forex Kings, znajdującego się pod adresem: https://forexkings.pl/ (dalej: „Serwis”). 

Usługa określona w regulaminie jest świadczona przez

Niniejsze Warunki użytkowania składają się z warunków i postanowień zamieszczonych poniżej oraz warunków przedstawionych w Polityce prywatności (wraz ze wszystkimi zmianami). Należy regularnie odwiedzać stronę, na której został zamieszczony Regulamin, aby pozostawać na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

  1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do używania przez Użytkowników Serwisu włącznie ze wszystkimi treściami, funkcjami, usługami i zasadami dotyczącymi umowy między Użytkownikiem a Forex Kings.

 

  1. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania dodatkowych usług. Regulamin jest skierowany zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak również do przedsiębiorców.

 

 

 • REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z SERWISU – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

  1. Warunki techniczne
   1. Serwis jest dostępny dla wszystkich Użytkowników urządzeń elektronicznych (w tym urządzeń mobilnych), spełniających poniższe wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na swoim urządzeniu. 

 

   1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet), wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową, taką jak: Google Chrome™, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11, Opera lub Safari, a także aplikację WhatsApp, Telegram lub podobne. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w których urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo wyświetlać treści.

 

   1. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek lub aplikacji zewnętrznych, umożliwiających obsługę standardów takich jak np. Flash, Silverlight, Java i innych.

 

   1. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Facebook, LinkedIn, konto e-mail).

 

   1. W Serwisie mogą być wyświetlane reklamy.

 

   1. Do korzystania z określonych funkcjonalności może być niezbędne udzielenie Serwisowi określonych uprawnień na urządzeniu (np. dostęp do aparatu fotograficznego, danych i plików znajdujących się w pamięci urządzenia).

 

   1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

 

  1. Rejestracja i zawarcie umowy 

 

   1. Aby móc korzystać z Serwisu, musisz się zarejestrować.

 

   1. Oferujemy różne opcje rejestracji. Możesz wybrać, które z tych opcji chcesz użyć do rejestracji.

 

   1. Aby zarejestrować się w Serwisie, musisz podać wymagane dane zgodnie z prawdą i w pełni, jeśli nie są to dane dobrowolne. Musisz wybrać nazwę użytkownika i adres e-mail, pod którym możemy się z Tobą skontaktować. 

 

   1. Po przesłaniu formularza rejestracji, wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z niniejszymi warunkami. Proces rejestracji nie zostanie zakończony, dopóki nie otrzymasz ww. wiadomości e-mail.

 

  1. Moment zawarcia umowy

 

   1. Umowa między Użytkownikiem a Forex Kings zostaje zawarta w momencie zakończenia procesu rejestracji, zgodnie z pkt. 2.3.3. powyżej.

 

  1. Korzystanie z Serwisu

 

   1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

 

   1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i innymi, powiązanymi dokumentami, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji.

 

   1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały, informacje i rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwis treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych naszych lub podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług za pomocą Serwisu (Partnerzy). 

 

   1. Użytkownicy mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przede wszystkim przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

 

   1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Forex Kings, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

 

   1. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

   1. W celu skorzystania z usług i produktów Forex Kings, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

 

   1. Materiał zamieszczony w Serwisie nie jest ani skierowany, ani przeznaczony dla następujących osób:
    1. mających status rezydenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) 
    2. mających status rezydenta w innych państwach, tymczasowo przebywających w USA
    3. jakichkolwiek spółek cywilnych czy kapitałowych oraz jednostek założonych i istniejących na mocy praw USA czy też któregokolwiek ze stanów, terytoriów lub posiadłości podlegającego prawu podatkowemu USA.

 

   1. Z chwilą zarejestrowania w Serwisie, my lub nasi Partnerzy udzielamy Użytkownikowi licencji na korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami  niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa. 

 

   1. Licencja udzielona Użytkownikowi ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i na czas nieoznaczony. 

 

   1. Licencja udzielona Użytkownikowi nie upoważnia do udzielania dalszych licencji. 

 

   1. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Serwisu, w całości lub w części, a w szczególności przesyłać lub udostępniać danych (w tym danych źródłowych) w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnej lub jakichkolwiek innych systemach informatycznych. 

 

   1. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Serwisie dopuszczalne jest przy  przeznaczonych do tego celu narzędzi, zawartych w Serwisie. 

 

   1. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu oraz zawartych w nim treści na następujących polach eksploatacji:

 

    1. wprowadzanie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia elektronicznego,
    2. utrwalanie w pamięci urządzenia elektronicznego oraz wyświetlanie na tym urządzeniu elektronicznym,
    3. tymczasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia elektronicznego, niezbędne do korzystania z Serwisu i zawartych w nim treści,
    4. przystosowanie Serwisu w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzenia (konfiguracja sprzętowa i programowa).

 

   1. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia nas do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

   1. Przesyłając materiały, które mają status utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, Użytkownik udziela nam nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja Użytkownika”) do korzystania z tych materiałów na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów tych materiałów osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych w dniu udzielenia Licencji Użytkownika pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności są to następujące pola eksploatacji:

 

    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,
    2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
    3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż wskazane powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową lub bezprzewodową), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznym (w tym za pomocą sieci Internet i urządzeń mobilnych).

 

   1. Licencja Użytkownika obejmuje również:
    1. zezwolenie na wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, 
    2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej działalności, 
    3. upoważnienie do wykonywania praw osobistych w imieniu Użytkownika.

 

   1. Możesz bezpłatnie korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu. Korzystanie z funkcji, które nie są bezpłatne, wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

   1. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Oznacza to, że nie udostępnia go nikomu innemu, że nie zezwala lub uniemożliwia osobom trzecim zapoznanie się z nim i że podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania jego poufności. Jeśli dane uwierzytelniające lub hasło zostaną utracone lub wykorzystane niewłaściwie lub podejrzewasz, że zostały utracone lub niewłaściwie wykorzystane, musisz o tym niezwłocznie powiadomić e-mailem na adres: [email protected]

 

   1. Prowadzimy bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania, jednakże nie gwarantujemy stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.

 

   1. Poprzez Serwis, Użytkownik może również uzyskać dostęp do produktów i usług niezależnych stron trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem linków do stron obsługiwanych przez takie strony trzecie.

 

   1. W szczególności (lecz nie wyłącznie), zabronione jest wprowadzanie lub rozpowszechnianie treści niezgodnych z prawem lub takich, które naruszają prawa autorskie i inne prawa osób trzecich. Takie dane obejmują w szczególności (lecz nie wyłącznie): tekst, obrazy, grafikę lub linki. 

 

   1. Możesz przesłać zdjęcie profilowe lub inne treści w swoim profilu. Zanim prześlesz dowolny plik musisz się upewnić, że jesteś uprawniony do jego używania, a udostępnienie pliku nie jest sprzeczne z żadnym prawem, normami moralnymi i / lub prawami osób trzecich.

 

   1. Zabronione jest przesyłanie lub udostępnianie jakichkolwiek plików przedstawiających przemoc lub treści pornograficzne, dyskryminujące, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem. Zdjęcia lub zdjęcia przedstawiające osoby inne niż Ty mogą być przesyłane do Serwisu wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą.

 

   1. Zarówno Użytkownik, jak i my, możemy w dowolnym momencie usunąć lub zamienić zdjęcia lub inne pliki. W szczególności jesteśmy uprawnieni do usuwania zdjęć lub plików bez uprzedniego ostrzeżenia, jeśli i kiedy istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że opublikowanie ich w Serwisie narusza prawo, normy moralne i / lub prawa osób trzecich.

 

   1. Treści i teksty zamieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani udostępniane w żaden inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw do ww. tekstów, chyba że jest to dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

   1. Czynności takie jak nękanie, np. poprzez wysyłanie listów łańcuszkowych lub komunikatów o charakterze seksualnym, są zabronione.

 

   1. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na działalność Serwisu za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności poprzez: wysyłanie masowych wiadomości e-mail (spam); przeprowadzanie prób włamań lub ataków brutalnych; używanie lub wysyłanie oprogramowania szpiegującego, wirusów lub robaków.

 

   1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad, określonych w Regulaminie, zachowujemy prawo do podjęcia stosownych środków w celu usunięcia naruszenia. W szczególności zachowujemy prawo do przesłania Użytkownikowi ostrzeżenia, czasowego zablokowania korzystania z Serwisu lub, w razie potrzeby, do całkowitego zablokowania korzystania z Serwisu. Zastrzegamy sobie również prawo do niezwłocznego usunięcia nielegalnych treści.

 

   1. W dowolnym czasie, Użytkownicy mogą zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności. 

 

  1. Odpowiedzialność i zwolnienie od odpowiedzialności

 

   1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane i treści, które udostępnia. Nie sprawdzamy, czy przesłane treści są odpowiednie lub wolne od wirusów, ani nie ustalamy, czy jest technicznie możliwe zbadanie ich pod kątem wirusów.

 

   1. Informujemy, że materiały zamieszczone w Serwisie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). Wszelkie opracowania, materiały i analizy dostępne w Serwisie nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.

 

   1. Forex Kings dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność. 

 

   1. Nie ponosimy odpowiedzialności za:
    1. szkody, w tym utracone korzyści, będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
    2. szkody, w tym utracone korzyści, powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie z naszej winy,
    3. ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług,
    4. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, a także za jakąkolwiek treści lub informacje, których dostawcą są osoby trzecie;
    5. za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym również (lecz nie wyłącznie) za szkody lub straty Użytkownika bądź osób trzecich w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.

 

   1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi, dochodzonymi przeciwko nam przez innych użytkowników lub inne osoby trzecie, w tym władze publiczne, z powodu naruszenia ich praw z powodu treści przesłanych do Serwisu. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest zwolnić nas przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi, dochodzonymi przeciwko nam przez innych Użytkowników lub inne osoby trzecie, w tym władze publiczne, z powodu naruszenia ich praw w wyniku korzystania z Serwisu. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest pokryć wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty poniesione na obronę prawną, które musimy zapłacić w wyniku naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich. 

 

   1. Powyższe obowiązki mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy naruszenia powstaną z winy Użytkownika.

 

  1. Backup danych

 

Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne środki, zgodnie z własną oceną ryzyka, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe danych i treści, które wprowadził, załadował lub w inny sposób przesłał do Serwisu. Użytkownik tworzy także własne kopie zapasowe w celu zagwarantowania rekonstrukcji danych i treści w przypadku ich utraty.

 

  1. Tożsamość użytkowników

 

Z technicznego punktu widzenia, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zweryfikować, czy zarejestrowany w Serwisie Użytkownik rzeczywiście ma tożsamość, o której twierdzi, że ma. Dlatego nie możemy zagwarantować prawidłowej tożsamości żadnego użytkownika.

 

 

 • OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 

 

 

 • Konto bezpłatne

 

   1. W przypadku kont bezpłatnych, umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

   1. Użytkownik może tego typu umowę wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, w dowolnym momencie, wybierając opcję „usuń swoje konto” w ustawieniach konta. 

 

   1. W przypadku wybrania opcji „usuń swoje konto”, zgodnie z pkt. 4.1.2.,  niezabezpieczone dane zostaną utracone, ponieważ konto Użytkownika zostanie całkowicie usunięte. Powiadomimy Cię o tym ponownie, zanim usuniemy Twoje konto.

 

   1. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej, z okresem wypowiedzenia wynoszącym dwa (2) tygodnie.

 

 

 • Konto premium

 

 

   1. W zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności Konta Premium, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony.

 

   1. Każdej ze stron umowy dotyczącej konta premium przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w dowolnym czasie.

 

   1. W przypadku zamiany przez Użytkownika konta premium na konto bezpłatne, nie oznacza to wypowiedzenia umowy dotyczącej konta premium, a jedynie zmiany warunków płatności oraz funkcjonalności Serwisu.

 

   1. Umowy zawarte na czas oznaczony będą obowiązywać do końca uzgodnionego okresu i zostaną automatycznie przedłużone o ten sam okres w przypadku, gdy Użytkownik nie usunie swojego konta zgodnie z pkt. 4.1.2 Regulaminu lub nie dokona zmiany na konto bezpłatne, zgodnie z pkt. 4.2.3. 

 

   1. W przypadku wypowiedzenia lub zmiany na konto bezpłatne, pierwotnie zawarte umowy będą obowiązywać do końca uzgodnionego okresu i nie będą odnawiane. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot już uiszczonych opłat za dany okres, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Regulaminu.

 

 

 • Wypowiedzenie z ważnych powodów

 

 

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zastrzegamy sobie możliwość wypowiedzenia zawartej z Użytkownikiem umowy z ważnych powodów.

 

 

 • KONTO PREMIUM

 

 

Niektóre z funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy opłacili subskrypcję (dalej: „Konto Premium”).  Szczegółowa lista funkcjonalności Konta Premium w Serwisie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://forexkings.pl/subscribe

 

 

 • Płatności i fakturowanie 

 

 

   1. Płatność za korzystanie z Konta Premium w Serwisie jest dokonywana zgodnie z wybranymi przez Użytkownika warunkami płatności. Cena i zniżki, które mają zastosowanie i są akceptowane przez strony w momencie transakcji, są dostępne na stronie www pod adresem: https://forexkings.pl/subscribe

 

   1. Dokonaniem płatności za korzystanie z Konta Premium w Serwisie jest uznanie kwoty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Forex Kings.

 

   1. Ceny aplikacji lub usług zewnętrznych dostawców bądź innych podmiotów są wyraźnie przez nich określone.

 

   1. Płatności są należne na początku każdego okresu fakturowania. Jeśli masz subskrypcję, odnowi się ona automatycznie do momentu jej anulowania. Każda kolejna płatność będzie wymagalna na początku nowego cyklu płatności.

 

   1. Wszystkie podane opłaty i ceny zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 

 

 • Opóźnienie w płatnościach

 

 

   1. W przypadku opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach, będziemy uprawnieni do zablokowania dostępu do Konta Premium.

 

   1. W przypadku opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach dłuższego niż 3 dni, będziemy uprawnieni do wypowiedzenia zawartej z Użytkownikiem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

   1. Za opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.

 

 

 • PRYWATNOŚĆ

 

 

Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wszelkie dane są przez nas przechowywane poufnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane Użytkownika są zawsze bezpiecznie przechowywane. Jednak do obsługi Serwisu i przygotowania faktur lub rachunków, czasami konieczne jest przechowywanie danych i przekazywanie danych osobom trzecim.

 

Dane będą wykorzystywane do fakturowania, administracji technicznej i informacji dla konsumentów zgodnie z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem https://forexkings.pl/politykaprywatnosci/

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i zapewnia nas, że wszystkie dostarczone przez niego dane są prawdziwe i dokładne. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z naszą polityką prywatności. Kontynuując korzystanie z Usług, potwierdzasz, że akceptujesz warunki polityki prywatności.

 

 

 • REKLAMACJE

 

 

  1. Wszelkie reklamacje oraz pytania związane z działaniem lub korzystaniem z Serwisu oraz świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, należy kierować do nas, na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

 

  1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien powinno podać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem reklamacji.

 

  1. W przypadku nie podania informacji, o których mowa w pkt 7.3, lub ich niepełnego podania, możemy pozostawić reklamację bez rozpoznania. 

 

  1. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzymy reklamację i udzielimy Użytkownikowi odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 • ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

 

  1. W dowolnym czasie możemy zmienić Regulamin. 

 

  1. W przypadku konieczności aktualizacji Regulaminu lub wprowadzenia, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznać się z nowym Regulaminem za pośrednictwem Serwisu.

 

  1. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od momentu ich wejścia w życie, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

  1. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, możemy rozwiązać zawartą z Użytkownikiem umowę lub świadczyć usługi takiemu Użytkownikowi na dotychczasowych zasadach.

 

  1. Zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://forexkings.pl/ lub jej podstronach.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE & INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

 

 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.

 

  1. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane jako postanowienie w jakimkolwiek stopniu naruszające lub ograniczające uprawnienia Użytkownika, będącego konsumentem. 

 

  1. W przypadku sprzeczności postanowienia Regulaminu z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, normującymi sytuację prawną konsumentów, zastosowanie znajdują te przepisy prawa.

 

  1. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego z tym zastrzeżeniem, iż  przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Forex Kings.

 

  1. Głównym zagrożeniem dla każdej osoby korzystającej z Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu (w tym również systemu operacyjnego lub teleinformatycznego) przez różnego rodzaju oprogramowanie, stworzone przede wszystkim w celu wyrządzania szkód, tj. wirusy, robaki czy konie trojańskie. 

 

  1. Niezależnie od stosowanych przez Forex Kings metod bezpieczeństwa, każdy użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie odpowiedniego programu antywirusowego, posiadającego aktualną bazą wirusów oraz firewall’a. Elementy te chronią komputer przed ingerencją niepożądanych akcji ze strony szkodliwego oprogramowania. 

 

  1. Także prawidłowe i aktualne ustawienia przeglądarki mają znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika internetowej. Konsekwentne stosowanie przez użytkownika podstawowych środków bezpieczeństwa pozwala zminimalizować niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z internetu. Zalecamy stosowanie programów wyłącznie renomowanych i sprawdzonych producentów, zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących bieżące wsparcie techniczne. 

 

  1. Po upewnieniu się, że w zasobach komputera bądź innego urządzenia teleinformatycznego, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, nie znajduje się złośliwe oprogramowanie, należy niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Serwisu.

 

  1. Informujemy, iż ostatnimi czasy wzrosła popularność ataków komputerowych, opierających się na tzw. „phishing-u”. Ataki te polegają na próbie wyłudzenia haseł poprzez wysłanie do potencjalnej ofiary wiadomości elektronicznej (e-mail) z prośbą o zalogowanie się do posiadanej przez daną osobę konta za pośrednictwem linku podanego w tejże wiadomości, w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania czy szczegółów karty kredytowej). 

 

  1. W celu uniknięcia ryzyka, związanego z tego typu atakami, należy w szczególności (lecz nie wyłącznie):

 

   1. Pamiętać, że Forex Kings nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do konta użytkownika. Każda taka wiadomość powinna wzbudzić szczególną podejrzliwość adresata – w takim przypadku, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z nami i poinformować nas o zaistniałej sytuacji;
   2. nie należy otwierać stron podanych w linkach lub otwierać stron za ich pośrednictwem w tego typu wiadomościach;
   3. nie należy przesyłać drogą elektroniczną jakichkolwiek numerów kont, loginów lub haseł;
   4. zaprzestać korzystania ze stron, które nie są zabezpieczone protokołem HTTPS, a które wymagają zalogowania; 
   5. należy stosować program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall;
   6. należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie (w tym antywirusowe).

 

  1. Jednocześnie informujemy, że funkcja i cel oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Forex Kings do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem: https://forexkings.pl/politykaprywatnosci/ 
Dołącz teraz

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje prosto na skrzynkę mailową